ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางภรภาดา    ธีรศุทธิ์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.อ.บ. วุฒิครูอื่น ๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อนุบาลชัยภูมิ
สังกัด
  สพป.ชัยภูมิ เขต 1
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044-811887