ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางภรภาดา    ธีรศุทธิ์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.อ.บ. วุฒิครูอื่น ๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อนุบาลชัยภูมิ
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  044-811887