ยินดีต้อนรับ


นางภรภาดา  ธีรศุทธิ์
ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

ชื่อ-สกุล
  นางภรภาดา    ธีรศุทธิ์

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  เทคโนโลยีทางการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อนุบาลชัยภูมิ
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  044-811887