ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางดวงใจ    วงษ์อนุ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  วิทยาศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สุรธรรมพิทักษ์
สังกัด
  สพม.เขต 31(นครราชสีมา)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044-357990-1