ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางดวงใจ    วงษ์อนุ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สุรธรรมพิทักษ์
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  044-357990-1