ยินดีต้อนรับ


นางสนิท  เอ็นดู
ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

ชื่อ-สกุล
  นางสนิท    เอ็นดู

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศิลปะ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  โชคชัยสามัคคี
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  044-49108-7