ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสนิท    เอ็นดู
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. ศิลปะ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
สังกัด
  สพม.เขต 31(นครราชสีมา)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4421-493-5