ยินดีต้อนรับ


นางสาวรถจนาวัลย์  ภักดีณรงค์
ครู โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

ชื่อ-สกุล
  นางสาวรถจนาวัลย์    ภักดีณรงค์

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.ม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เกล็ดลิ้นวิทยา
e-mail
  Rodjanawankai@Gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  044 – 975229