ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวรถจนาวัลย์    ภักดีณรงค์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.ม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  วิทยาศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เกล็ดลิ้นวิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 31(นครราชสีมา)
e-mail
  Rodjanawankai@Gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044 – 975229