ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายบุญยง    แพนไธสง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สังคมศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เกล็ดลิ้นวิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 31(นครราชสีมา)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044 – 975229