ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายบุญยง    แพนไธสง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เกล็ดลิ้นวิทยา
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  044 – 975229