ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย บุญยง    แพนไธสง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน เกล็ดลิ้นวิทยา
สังกัด สพม.เขต 31(นครราชสีมา)