ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวพรปวีณ์    ทะนานทอง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
สังกัด
  สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
e-mail
  real.mayy14@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044119870