ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางอรพิน    ขุนเพ็ง
ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  นางรองพิทยาคม
สังกัด
  สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
e-mail
  krumam.30@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044631065