ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางธัญลักษณ์    วุฒิคุณ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  วท.ม. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  วิทยาศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  กาวิละวิทยาลัย
สังกัด
  สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  053-247724