ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสุรพงษ์    บรรจุสุข
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  Banjusuk2013@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044-591159