ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสุรพันธ์    ร่วมจิตร
ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ดอนแรดวิทยา
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  094-224-7364