ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายวิมลพันธ์    พรมพิไสย์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ดอนแรดวิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  094-224-7364