ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางนภาภรณ์    ธาตุระหัน
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ธาตุศรีนคร
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  thatsrinakorn.2016@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044-598016