ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายชัชวาล    มั่นคง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  วิทยาศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  นารายณ์คำผงวิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  kopkoonsport101@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  088-5908851