ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ไพชยนต์    จันทเขต
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วีรวัฒน์โยธิน
สังกัด สพม.เขต 33(สุรินทร์)