ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายไพชยนต์    จันทเขต
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  เชี่ยวชาญ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  จอมพระประชาสรรค์
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  044581138