ยินดีต้อนรับ


นายไพชยนต์  จันทเขต
ผู้อำนวยการโรงเรียน ประสาทวิทยาคาร

ชื่อ-สกุล
  นายไพชยนต์    จันทเขต

ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  เชี่ยวชาญ
วิชาเอก
  บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ประสาทวิทยาคาร
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0-4455-1245