ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวกาญจนา    สายวิเศษ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ตานีวิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  kan2160@hotmial.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4414-6206