ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวกรรณิการ์    เรืองเกษม
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เชื้อเพลิงวิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  k_annika_r@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4404-2552