ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายรังศรี    ปักมะนัง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.บ.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สังขะ
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  Sangkaschool@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4457-1126