ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวดรุณี    คำประโคน
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  กระเทียมวิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  maijung111@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4414-9208