ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายแสงเทียน    มั่นยืน
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บัวเชดวิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  sandthian@buached.ac.th
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044579107