ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายธีรภาพ    วลามิตร
ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สุรวิทยาคาร
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  teerapap2507@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044-511193