ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายเกษม    โปร่งจิต
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วีรวัฒน์โยธิน
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  KA_SAM@LIVE.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044515689