ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางไตรสรณ์    สาลี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.บ คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เทนมีย์มิตรประชา
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  Trisorn.sa@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044141125