ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางลำยอง    พัวประเสริฐ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สุรินทร์ภักดี
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  lamyong@surinpakdee.ac.th
โทรศัพท์หน่วยงาน
  093-3285744