ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสำรวย    กองกาญจน์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  คม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  แตลศิริวิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  nangnoiy@yahoo.co.th
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044586127