ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางอรชุมา    หอมจันทร์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วังข่าพัฒนา
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  Onchuma@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044590136