ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย นิเวศ    ทิวทอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน โชคเพชรพิทยา
สังกัด สพม.เขต 33(สุรินทร์)