ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสวัสดิพงษ์    คงดี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สุรพินท์พิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  mathspy205@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044541096