ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายว่องไว    ธุอินทร์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  วท.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ศรีสุขวิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  wongwaituin@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044151608