ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางน้ำผึ้ง    สิงห์เสน
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  มัธยมจารพัตวิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  youna4049@hotmail.co.th
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0844292896