ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวรัตนา    เหมาะชาติ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บึงนครประชาสรรค์
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  krurat_na@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  -