ยินดีต้อนรับ


นางบุษบาณ์  ญาณสมเด็จ
ครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

ชื่อ-สกุล
  นางบุษบาณ์    ญาณสมเด็จ

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. จิตวิทยา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  กาวิละวิทยาลัย
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  053-246166