ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง งามนิตย์    อินทวงศ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน กาวิละวิทยาลัย
สังกัด สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)