ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายอุทัย    ขัติวงษ์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  รป.ม. ไม่ใช่วุฒิครู
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  กาวิละวิทยาลัย
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  053-247724