ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง พิศมร    อินทวิวัฒน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน แม่ออนวิทยาลัย
สังกัด สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)