ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง พจนีย์    วิชาเจริญ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน แม่ออนวิทยาลัย
สังกัด สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)