ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายจงสกุล    วุฒิสรรพ์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศศ.ม. การแนะแนว
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  นวมินทราชูทิศ พายัพ
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0-5311-2218-9