ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เย็นตา    อมตวณิชกุล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สารภีพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)