ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง จตุพร    สุรินทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ปายวิทยาคาร
สังกัด สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)