ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เอกอนงค์    เตจ๊ะสาร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ปายวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)