ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล ว่าที่ ร.ต. พินิตนันท์    ดวงจันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านบ่อแกบ่อทอง
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3