ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  ว่าที่ ร.ต.พินิตนันท์    ดวงจันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านบ่อแกบ่อทอง
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  ipinitnant@live.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0928261404