ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง กรรณานุช    มูลคำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน นวมินทราชูทิศ พายัพ
สังกัด สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)