ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วรศักดิ์    ฤทธากันต์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ปายวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)