ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายประชากร    เขื่อนปัญญา
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ป่าซาง
สังกัด
  สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
e-mail
  pachakon03@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  053521044