ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง เอื้อมพร    เตโช
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ป่าซาง
สังกัด สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)