ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางเอื้อมพร    เตโช
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  วิทยาศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ป่าซาง
สังกัด
  สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
e-mail
  krujeaw_sci@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  053521044