ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วาสนา    ไวคกุล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ป่าซาง
สังกัด
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)