ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อนงค์นาฎ    แกระวงค์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ป่าซาง
สังกัด
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)