ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมศักดิ์    บั้งเงิน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แม่จันวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)