ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสมศักดิ์    บั้งเงิน
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  อุตสาหกรรมศิลป์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  แม่จันวิทยาคม
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  053-771787