ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สมศักดิ์    บั้งเงิน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน แม่จันวิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)