ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว ศุจีภรณ์    อาจนาเสียว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สารภีพิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)