ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางรัญญ์จินันท์    คำศรีสุขต์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศศ.บ. สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สังคมศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  พะเยาพิทยาคม
สังกัด
  สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)
e-mail
  Ranjinan.Kam@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-5443-1275