ยินดีต้อนรับ


นางรัญญ์จินันท์  คำศรีสุขต์
ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ชื่อ-สกุล
  นางรัญญ์จินันท์    คำศรีสุขต์

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศศ.บ. สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  พะเยาพิทยาคม
e-mail
  Ranjinan.Kam@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  0-5443-1275