ยินดีต้อนรับ


นางรัญญ์จินันท์  คำศรีสุขต์
ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ชื่อ-สกุล
  นางรัญญ์จินันท์    คำศรีสุขต์

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  พะเยาพิทยาคม
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์