ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวิตรี    สมฤทธิ์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ปงพัฒนาวิทยาคม
สังกัด
  สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-5444-8359